Family Games #5 – Il nemico ritrovato

30 Maggio 2019
ore 18.00 (durata 20’)
Carrozzerie N.O.T.
Via Panfilo Castaldi 28/a – Roma

FAMILY GAMES #5
IL NEMICO RITROVATO

Performance finale aperta

Drammaturgia
Cristiano LICCIARDELLO
Aura MONSALVEZ MUNOZ

Personaggi
Her Elena BONI
The Emperor Xi Han ZHANG

Network, Communication and Control
Giacomo CURSINI (light&audio designer)
Vittorio ISOPI
Costanza COSI

The Mouse in the Box
Serena DI GENNARO
Monica MARTELLO
Chiara MODICA
Alessandro NAVARINO
Rosy SUPPA
Michele VARONE
Teresa ZINNÀ

Backselfie
Shixia CHEN
Andrea FRANCOMANO
Michael MANCINI
Francesco ORFINO
Roberto PUGLIESE
Ciro SCARDAMAGLIO
Gabriele SPAZIANI
Yuan ZHANG

Bai Tu
Costanza COSI
Li DAN
Huang DEHUI
Vittorio ISOPI
Gabriele LANZILAO
Alessia UY

Lost in translation
Zhao JIAVI
Sara MARCHETTI
Lorenza PITZOI
Luca PIETRICOLA
Martina PORTOGHESE
Morgana TRANO
Yao ZIHAN

Lo straniero
Asbayar BAASAN

L’Esercito
Mingjia CHEN
Shixia CHEN
Yuxin CHEN
Mengchen JIANG
Jiayuzhu LI
Qihong LI
Xueyao LI
Yanjun LI
Yuomin LI
Jiahui LIU
Yutong LIU
Ziyi LIU
Gongzhen PAN
Yixing SHA
Yuyang SHAO
Yangxi TIE
Ziyan TU
Yuze YU
Yixin YANG
Xuanjun WANG
Zhaoxin WANG
Zijun ZENG
Ruofan ZHANG
Yixiao ZHANG
Yuan ZHANG
Xue ZHENG
Jing ZHOU
Qiaoqiao ZHOU

Borsista- Assistente tecnico di Laboratorio
Flavia COSTANZI

TUTOR
Maria Cristina REGGIO
Franco RIPA DI MEANA
Marilena PECORARO

FAMILYGAMES #5. SULLE TRACCE DEL ‘NEMICO RITROVATO’

Condividi
Categorie Eventi